Nolikums

Lejuplādēt konkursa nolikumu

METU konkursa

„Pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12A, projekta izstrāde”

nolikums

Iepirkuma identifikācijas Nr. RDĪD 2011/28

Rīga, 2011

I Vispārīgā informācija

Metu konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums) ir izstrādāts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Piedalīšanās metu konkursā ir dalībnieka brīvas gribas izpausme. Iesniedzot metu, dalībnieks visā pilnībā pieņem un apņemas ievērot visas Nolikuma prasības.

Pasūtītāja ambīcija ir veidot 21.gs. pirmskolas izglītības iestādi, kas nozīmētu:

  • radīt uz bērnu centrētu vidi, rēķinoties ar bērna uztveri;
  • pārdomātas telpu un ārtelpu programmu savstarpējās attiecības un to

saistība ar plašāku pilsētvides teritoriju;

  • paredzēt pirmskolas izglītības iestādes grupiņu saistību ar ārtelpu;
  • veidot iestādi funkcionālajā risinājumā netaupot uz bērnu ērtību rēķina.

Radošā, interaktīvā veidā caur rotaļām, spēlēm un labiekārtojuma elementiem ievadīt bērnus ekoloģiskas domāšanas procesos.

Pasūtītājs ir atvērts inovatīvam  funkcionāli telpiskajam bērnudārza modeļa piedāvājumam.

Metu konkursa mērķis pirmskolas izglītības iestādes projektā sasniegt esošās kultūrvēsturiskās substances un plānoto objektu organisko integrēšanu kopējā pilsētbūvnieciskā struktūrā.

1.1. Izsludināšana:

1.1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RDĪD 2011/28

1.1.2. Paziņojums par konkursu ir publicēts: Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: www.iub.gov.lv; Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; Rīgas pašvaldības mājaslapā: http://www.riga.lv; Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā http://www.rdid.lv; konkursa mājaslapā: http://tallinasdarzs.riga.lv/; Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā: http://www.rdpad.lv/; Latvijas Arhitektu savienības mājaslapā: http://www.architektura.lv/; interaktīvā platformā A4D http://www.a4d.lv/lv/, kā arī laikrakstā ”Diena”. Konkursa materiāli elektroniskā formā ir pieejami konkursa mājaslapā http://tallinasdarzs.riga.lv/.

1.2. Pašvaldības pasūtījuma piešķiršanas metode – metu konkurss (turpmāk – Konkurss). Vienu dalībnieku, kurš būs ieguvis pirmo vietu un kura Piedāvājums atbildīs visām Nolikumā izvirzītajām prasībām, pēc žūrijas komisijas ieteikuma Pasūtītājs aicinās piedalīties sarunu procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu. Dalībniekam, kurš tiks aicināts piedalīties sarunu procedūrā, būs jāizpilda Būvniecības likuma 8.panta pirmās un piektās daļas un/vai 10.panta pirmās un otrās daļas prasības, lai iegūtu tiesības slēgt projektēšanas darbu līgumu, kā arī jābūt spējīgam izpildīt projektēšanas darbus ne vēlāk kā Nolikumā minētajā termiņā. Sarunu procedūra tiek uzsākta divu mēnešu laikā no dienas, kad lēmums par Konkursa rezultātiem kļuvis neapstrīdams Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Līgums par projektēšanas darbu veikšanu ar sarunu procedūras uzvarētāju ir jānoslēdz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no sarunu procedūras uzsākšanas. Nolikuma X sadaļā minētie projektēšanas līguma būtiskie noteikumi sarunu procedūras ietvaros nevar tikt mainīti. Šajā punktā minētie nosacījumi un termiņi var tikt mainīti, vienīgi gadījumā, ja tas būs saistīts ar vai būs nepieciešams spēkā esošu normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai.

1.3. Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments, Reģistrācijas Nr. 90000038741, juridiskā adrese – Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050, tālr. +371 67 026 138, fakss +371 67 026 342, (turpmāk – Pasūtītājs).

1.4. Žūrijas komisija: izveidota ar Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora  09.03.2011. rīkojumu Nr.50-rs „Par metu konkursa žūrijas komisijas apstiprināšanu” šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs V. Brūzis - Rīgas pilsētas būvvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs;
Komisijas priekšsēdētāja

vietniece

A. Vasiļjeva - Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas projektu vadītāja, diplomēta arhitekte;
Komisijas locekļi J. Lediņš - Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs;
E. Treimanis - Latvijas Arhitektu savienības valdes priekšsēdētājs, sertificēts arhitekts,
V. Polkovņikova - Latvijas Arhitektu savienības pārstāve, sertificēta arhitekte;
J. Poga - Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, sertificēts arhitekts;
M. Putrāms - Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, sertificēts arhitekts;
T. Kotoviča - Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības pārstāve, sertificēta arhitekte;

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre – Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova.

1.5. Konkursa dalībnieks Par dalībnieku konkursā var būt Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrēta (atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta) juridiska persona vai fiziska persona, kam ir tiesības nodarboties ar arhitekta praksi Latvijā vai tās mītnes valstī, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Dalībnieks). Ja Dalībnieks, kurš uz Konkursa laiku neatbilst Būvniecības likuma 8.panta pirmajā un piektajā daļā un/vai 10.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktām prasībām, tiek atzīts par uzvarētāju Konkursā un tiek aicināts piedalīties sarunu procedūrā par projektēšanas līguma noslēgšanu, viņam būs pienākums izpildīt minētās Būvniecības likuma prasības, kā arī pierādīt savas spējas nodrošināt projektēšanas darbu līguma izpildi Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

1.6. Konkursa mērķis un priekšmets

1.6.1. Izstrādāt pirmsskolas izglītības iestādes ēku kompleksa vīziju atbilstoši Plānošanas un arhitektūras uzdevuma nosacījumiem, spēkā esošo būvnormatīvu, ugunsdrošības un higiēnas prasībām.

1.6.2. Paredzēt esošo ēku rekonstrukciju, nojaukšanu, jauno apjomu būvniecību, galvenās fasādes saglabāšanu un renovāciju ēkai Tallinas ielā 10 (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0024 002) un ēkas Tallinas ielā 6 (būves kadastra apzīmējums 0100 023 0130 001) saglabāšanu un fasāžu renovāciju.

1.6.3. Konkursa priekšmets ir Mets, kas atspoguļo apbūves ieceri Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12A teritorijas kompleksai attīstībai. Arhitektūras projekta vīzijai un paskaidrojuma rakstā (turpmāk – Mets) ir jāietver objekta „Pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12A, projekta izstrāde” (turpmāk – Konkursa objekts) arhitektoniskais risinājums un teritorijas tālākas attīstības koncepcija, izvērtējot tajā jau esošo apbūvi un piedāvājot jaunas pilsētbūvnieciskas iespējas, saskaņā ar Konkursa darba uzdevumu: Nolikuma 3.5.punktu, tehniskajām prasībām – aprakstu (1.pielikums) un Plānošanas un arhitektūras uzdevumu (2.pielikums). Tehniskās  apraksta specifiskās prasības tiek attiecinātas uz tehniskā projekta stadiju. Tehniskais apraksts tiek precizēts pirms sarunu procedūras atbilstoši konkursa uzvarējušā piedāvājuma risinājumiem. Tehniskais  apraksts informē par paredzamo būvprojekta sastāvu.

1.6.4. Dalībnieki ir atbildīgi par to, lai Mets būtu izstrādāts saskaņā ar Nolikumu un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

1.6.5. Piemērojamo normatīvo dokumentu, nozaru un metodiskās literatūras saraksts ir pievienots kā Tehnisko prasību apraksta 2.sējuma Pielikums Nr.3.

1.6.6. Meta izstrādes gaitā Dalībniekam ir pienākums rūpīgi iepazīties un ievērot Plānošanas un arhitektūras uzdevumā (2.pielikums) izvirzītās prasības un nosacījumus.

1.7. Nolikuma saņemšanas kārtība

1.7.1. Nolikums, tajā skaitā visi tā pielikumi un papildmateriāli, kā arī konkursa aktualitātes bez maksas ir pieejamas lejupielādēšanai Konkursa mājaslapā http://tallinasdarzs.riga.lv/.

1.7.2. Dalībnieki bez maksas var iepazīties ar Nolikumu  un saņemt to (Nolikumu, Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, tehnisko prasību aprakstu ar pielikumiem – papīra formātā, visus pārējos dokumentus – elektroniski uz CD datu nesēja) Rīgas domes Īpašuma departamentā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 202.telpā.

1.7.3. Pasūtītājs reģistrē Dalībnieku Nolikuma saņēmēju sarakstā, norādot tā nosaukumu (fiziskām personām – vārdu, uzvārdu), adresi, tālruni, faksu, e-pasta adresi, kā arī Nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Dalībnieka norādīto adresi Pasūtītājs uzskatīs par kontaktadresi, kuru izmantos informācijas apmaiņai ar Dalībnieku saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Tiek uzskatīts, ka Dalībnieks ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs (žūrijas komisija) nosūtījusi to pa e-pastu, faksu vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz norādīto adresi. Nolikuma lejupielādēšana Konkursa mājaslapā ir anonīma. Dalībnieks, kurš lejupielādējis nolikumu Konkursa mājaslapā, uzņemas atbildību sekot atbildēm uz visiem jautājumiem un konkursa aktualitātēm sekot Konkursa mājaslapā.

1.7.4. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai saskaņā ar šo Nolikumu saņēmēju saraksts netiktu izpausts.

1.7.5. Ja Dalībnieks vēlas apskatīt Konkursa objektu dabā, tam apmeklējuma laiks jāsaskaņo ar SIA „Rīgas serviss” pārstāvi pa tālr. +371 20390993 (Rolands Līcītis).

1.8. Termiņš, kādā uzdodami jautājumi par Nolikumu

1.8.1. Pasūtītājs vai žūrijas komisija trīs darbdienu laikā atbild reģistrētiem lietotajiem uz rakstiski iesniegtu jautājumu, kas saņemts ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms 1.9.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Skaidrojums, norādot arī iesūtīto jautājumu, taču nenorādot tā iesniedzēju, tiek izsūtīts rakstveidā visiem reģistrētiem Dalībniekiem, kas ir saņēmuši Nolikumu papīra formātā vai reģistrējušies, aizpildot Konkursa mājaslapā esošo dalībnieka reģistrācijas anketu un iesūtot reģistrācijas apstiprinājumu žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram uz e-pastu kristina.bikova@riga.lv. Skaidrojums tiek publicēts arī Konkursa mājaslapā http://tallinasdarzs.riga.lv/.

1.8.2. Dalībniekam, kas vēlas saņemt jebkuru skaidrojumu par Nolikumu, rakstiski jāsastāda pieprasījums, kas ir adresēts žūrijas komisijai, un jānosūta pa e-pastu, faksu, pastu vai ar Konkursa mājaslapas starpniecību Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldei: Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050; fakss: +371 67 037 235, e-pasts: Anna.Vasiljeva@riga.lv.

1.9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, termiņš un kārtība

1.9.1. Konkursa piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) iesniegšanas vieta – Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, 202.telpa.

1.9.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 14.jūnijam plkst. 16:00.

1.9.3. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība:

1.9.3.1. lai nodrošinātu Dalībnieka anonimitāti, Piedāvājumu iesniedz slēgtā veidā, apzīmētu ar devīzi. Piedāvājuma iepakojumam jābūt droši noslēgtam, baltā vai brūnā krāsā, uz tā nedrīkst būt nekādi apzīmējumi un/vai logotipi, kas identificē iesniedzēju, visiem uzrakstiem jābūt drukātiem burtiem, neizmantojot iesniedzējam raksturīgu īpašu rakstīšanas vai drukas stilu. Piedāvājumu iesniedz vienā slēgtā iepakojumā, kurā Nolikumā noteiktā veidā ir ievietoti visi pieprasītie dokumenti un materiāli;

1.9.3.2. ar devīzi saprot burtu un vārdu kopu, kas neidentificē Dalībnieku un ko lieto anonimitātes nodrošināšanai. Devīze sastāv no secīgi diviem latīņu burtiem un trīs arābu cipariem. Piemēram, XY123. Devīzes simbolu augstums – 22 mm;

1.9.3.3. devīzes atšifrējumu norāda Dalībnieka anketā (3.pielikums), kuru iesniedz atsevišķā slēgtā aploksnē;

1.9.3.4. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai kurjerpastu uz šā Nolikuma 1.9.1.punktā norādīto adresi. Neatkarīgi no izvēlētā transportēšanas veida uz Piedāvājuma iepakojuma jābūt norādei Metu konkursam „Pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12A, projekta izstrāde” (iepirkuma identifikācijas nr. RDĪD 2011/28) un devīzei. Ja Piedāvājums tiek sūtīts pa pastu vai ar kurjeru, tas jānosūta savlaicīgi ar aprēķinu, lai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām tas tiktu saņemts Nolikuma 1.9.1.punktā norādītajā vietā;

1.9.3.5. Dalībnieks atbild par Piedāvājuma piegādāšanas veida drošību, apdrošināšanu, nodevām un sedz visus ar to saistītos izdevumus.

1.9.4. Piedāvājumi, kuri ir iesniegti pēc Nolikuma 1.9.2.punktā norādītā termiņa, netiek pieņemti un atvērti.

1.10. Piedāvājumu reģistrācija

1.10.1. Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs reģistrē kontaktpersonas, kas Piedāvājumus iesniedz, un saņemtos Piedāvājumus to iesniegšanas secībā un nodrošina Piedāvājumu glabāšanu.

1.10.2. Uz Piedāvājuma iesaiņojuma, to neatverot, tiek izdarīta atzīme, kurā norādīts saņemšanas datums, laiks un reģistrācijas numurs. Iesniedzējs saņem apliecinājumu tam, ka iesniedzis Piedāvājumu. Apliecinājumu izsniedz žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs.

1.11. Izdevumi par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Visus izdevumus, kas ir saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, Dalībnieks sedz no paša līdzekļiem. Pasūtītājs nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Konkursa norises un rezultāta.

II Profesionālās kvalifikācijas prasības un pieredze

Lai iesniegtu Piedāvājumu, dalībniekam jāatbilst šādām minimālajām prasībām:

2.1. Par Dalībnieku konkursā var būt Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrēta (atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta) juridiska persona vai fiziska persona, kam ir tiesības nodarboties ar arhitekta praksi Latvijā vai tās mītnes valstī, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā.

2.2. Ja Dalībnieks, kurš uz Konkursa laiku neatbilst Būvniecības likuma 8.panta pirmajā un piektajā daļā un/vai 10.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajām prasībām, tiek atzīts par uzvarētāju Konkursā un tiek aicināts piedalīties sarunu procedūrā par projektēšanas līguma noslēgšanu, viņam būs pienākums izpildīt minētās Būvniecības likuma prasības, kā arī pierādīt savas spējas nodrošināt projektēšanas līguma izpildi Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

2.3. Dalībniekam pēdējo trīs gadu laikā jābūt pieredzei vismaz vienas publiskas ēkas tehniskā projekta izstrādē un šim projektam jābūt akceptētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (5.pielikums).

III Piedāvājuma sastāvs

Piedāvājuma struktūra

Dalībnieka iesniegtajam Piedāvājumam jāsastāv no:

Meta;

devīzes atšifrējuma;

kvalifikācijas dokumentiem.

3.1. Mets:

Mets jāizstrādā saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes izsniegta Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (2.pielikums) prasībām, konkursa Nolikuma prasībām, tehniskajām prasībām – aprakstam (1.pielikums) un normatīvajiem aktiem. Mets sastāv no arhitektūras projekta vīzijas, kas atspoguļo Dalībnieka ieceri teritorijas Rīgā, Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12A, kompleksai attīstībai un paskaidrojuma raksta. Metā jāparedz ēku racionālu izvietojumu zemesgabalā, kas nepieciešams Būvobjekta racionālai funkcionēšanai. Konkursa Dalībniekam ir jāpiedāvā  21. gadsimta bērnu dārza funkcionālais modelis.

Bērnudārza teritorijas labiekārtojums veidojams kontekstā ar tā teritoriju aptverošo perspektīvo skvēru, kam Rīgas vēsturiskā centra teritorijas izmantošana paredz komunikatīvo funkciju ar jauniešu aktīvās atpūtas zonu, pieļaujot zem skvēra pazemes autostāvvietas izvietojumu.

Bērnudārza teritorijas labiekārtojums risināms kontekstā ar perspektīvā skvēra funkciju, vienlaicīgi piedāvājot šī skvēra labiekārtojuma principus kontekstā ar bērnudārza funkciju – sniedzot principiālus priekšlikumus par vēlamo skvēra plānojuma struktūru, apstādījumiem un jauniešu aktīvās atpūtas atribūtiem un to izvietojumu.

Jāizvērtē gājēju piekļuves iespējas bērnudārzam arī no Miera un Cēsu ielas.

3.1.1. Meta grafiskā daļa:

3.1.1.1. Konkursa objekta ģenerālplāna skice uz inženiertopogrāfiskā plāna ar teritorijas labiekārtošanas koncepciju M 1:250;

3.1.1.2. Pārskata teritorijas publiskās ārējas telpas organizācijas idejas konceptuālā skice brīvā formā: galvenās gājēju plūsmas, apzaļumošanas struktūra, transporta un piegādes plūsmu analīze M 1:1000;

3.1.1.3. plāni ar telpu grupu nosaukumiem un to platībām, asu izmēriem un norādēm par speciālām detaļām, ja tādas ir paredzētas, M 1:200;

3.1.1.4. fasāžu zīmējumi ar augstumu atzīmēm, asu izmēriem, apdares materiālu atšifrējumiem un norādēm par speciālām detaļām, ja tādas ir paredzētas, M 1:200;

3.1.1.5. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm un izmēriem asīs, kā arī sienu, pārsegumu un jumta konstrukciju atšifrējumi M 1:200;

3.1.1.6. fasāžu vizualizācijas kompleksa risinājuma un pilsētvides kontekstā;

3.1.1.7. interjera vizualizācijas;

3.1.1.8. makets M 1:200.

3.1.2. Paskaidrojuma rakstu sagatavo latviešu valodā un tajā ietver:

3.1.2.1. arhitektonisko un telpisko risinājumu raksturojumu;

3.1.2.2. Konkursa objekta  modeļa funkcionālās darbības aprakstu;

3.1.2.3. evakuācijas prasības;

3.1.2.4. tehnisko informāciju par priekšlikumā izmantojamām konstrukcijām, būvdetaļām, individuālām detaļām, iekštelpu un fasāžu apdares materiāliem;

3.1.2.5. insolācijas shēmu;

3.1.2.6. paredzamos rādītājus/apbūves raksturojošos lielumus – apbūves laukumu (m²), telpu kopējo platību izdalītu pa stāviem (m²) visiem apjomiem, kopējo telpu platību izdalītu pa stāviem neieskaitot gaiteņus, komunikācijas, kāpnes un tehniskā aprīkojuma telpas, ēku kubatūru (m³), intensitāti, blīvumu un brīvo teritoriju (4.pielikums „Meta tehnisko parametru tabula”);

3.1.2.7. aptuvenās projektēšanas izmaksas un prognozējamās būvdarbu izmaksas, norādot valūtu un nodokļus (vērtētas netiek).

3.2. Devīzes atšifrējumu sagatavo atbilstoši šā Nolikuma 3.pielikumā norādītajai formai.

3.3. Kvalifikācijas dokumenti:

3.3.1. Juridiskām personām un juridisku personu apvienībām: Uzņēmumu reģistra vai Dalībnieka reģistrācijas valsts atbilstoša reģistra izsniegta izziņa (oriģināls) par personām, kas tiesīgas pārstāvēt Dalībnieku un atzīmi, ka Dalībnieks nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas bankrota vai likvidācijas stadijā, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms Nolikuma punkta 1.10.2.norādītā termiņa; ja Piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad pieprasītā izziņa iesniedzama par katru tās dalībnieku;

3.3.2. Dokuments, kas apliecina Dalībnieka tiesības nodarboties ar arhitekta praksi:

3.3.2.1. ja Dalībnieks ir juridiska persona, kurai ir tiesības nodarboties ar projektēšanas darbiem Latvijas Republikā – spēkā esošas būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku;

3.3.2.2. ja Dalībnieks ir fiziska persona ar tiesībām nodarboties ar arhitekta praksi Latvijas Republikā – spēkā esoša arhitekta prakses sertifikāta apliecināta kopija;

3.3.2.3. ja Dalībnieks ir ārvalsts fiziskā persona, kurai nav tiesību nodarboties ar arhitekta praksi Latvijas Republikā – šīs personas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, kas ir pamats šīs personas kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā, apliecinātas kopijas;

3.3.2.4. ja Dalībnieks ir ārvalstī reģistrēta juridiska persona – dokuments, kas apliecina juridiskās personas tiesības nodarboties ar projektēšanas darbu veikšanu, ja tas ir paredzēts šīs juridiskās personas reģistrācijas valstī, kā arī praktizējošo arhitektu, kuri izstrādāja Metu, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas.

3.3.3. Dalībnieka pieredzes apliecinājums, kas sagatavots atbilstoši šā Nolikuma 5.pielikumā norādītajai formai.

3.3.4. Atbilstoši noformēta pilnvara, ja Dalībnieku Konkursā pārstāv pilnvarota persona.

IV Piedāvājuma (Mets, devīzes atšifrējums un kvalifikācijas dokumenti) noformējums

4.1. Piedāvājuma dokumentus iesniedzamajā Piedāvājuma iepakojumā sadala divās daļās:

4.1.1. Metu ievieto atsevišķā slēgtā iepakojumā, uz tā norādot Dalībnieka devīzi, kā arī šādus uzrakstus: „Mets” un „Pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12A, projekta izstrāde” (iepirkuma identifikācijas nr. RDĪD 2011/28);

4.1.2. kvalifikācijas dokumentus ievieto atsevišķā slēgtā aploksnē, uz tās norādot Dalībnieka devīzi un šādus uzrakstus: „Kvalifikācijas dokumenti” un „Pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12A, projekta izstrāde” (iepirkuma identifikācijas nr. RDĪD 2011/28) un iepako tos kopā ar atsevišķo aploksni ar Devīzes atšifrējumu, uz kuras ir norādīta Dalībnieka devīze, kā arī uzraksti: „Devīzes atšifrējums” un „Pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12A, projekta izstrāde” (iepirkuma identifikācijas nr. RDĪD 2011/28) Meta kopējā iepakojumā;

4.1.3. iepakojumiem jābūt droši noslēgtiem, baltā vai brūnā krāsā, uz tiem nedrīkst būt nekādi apzīmējumi, kas identificē iesniedzēju, visiem uzrakstiem jābūt drukātiem burtiem, neizmantojot iesniedzējam raksturīgu īpašu rakstīšanas vai drukas stilu;

4.1.4. adresi un uzrakstus uz iepakojuma var norādīt angļu valodā.

4.2. Piedāvājuma dokumentus Dalībnieks sagatavo atbilstoši šā Nolikuma un normatīvo aktu prasībām. Dokumentus noformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām;

4.3. Piedāvājuma dokumentus sagatavo latviešu valodā. Tiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums vārdiem;

4.4. Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus vai dokumentus svešvalodā, tiem pievieno Dalībnieka paraksttiesīgās personas apliecinātu vai Latvijas Republikas zvērināta notāra apliecinātu tulkojumu latviešu valodā;

4.5. Kvalifikācijas dokumentus caurauklo vienā sējumā tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantoto auklu nostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norāda cauraukloto lapu skaitu, datumu, dokumentu sagatavošanas vietu, ko ar savu parakstu apliecina Dalībnieka paraksttiesīgā persona. Ja Dalībnieks ir juridiska persona, kopā ar parakstu norāda personas vārdu, uzvārdu, amatu un pārstāvības pamatu. Kvalifikācijas dokumentiem pievieno paraksttiesīgās personas apliecinājumu, ka personai ir noteiktās pārstāvības tiesības. Ja Dalībnieks ir fiziska persona, norāda paraksta atšifrējumu (vārdu un uzvārdu). Visas sējuma lapas secīgi numurē, sējumam pievieno satura rādītāju.

4.6. Katram Dalībniekam ir tiesības iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu par Konkursa priekšmetu.

4.7. Prasības Meta (grafiskās daļas, paskaidrojuma raksta un elektroniskās formas) noformējumam

4.7.1. Meta grafiskās daļas noformējums:

4.7.1.1. arhitektūras projekta vīziju izpilda latviešu vai angļu valodā jebkurā grafiskā vai koloristiskā tehnikā uz stingrām A1 formāta horizontālām planšetēm. Planšetes numurē no 1 līdz XX, katras planšetes kreisajā augšējā stūrī norāda ierāmētu Pretendenta izvēlēto devīzi atbilstoši Nolikuma 1.9.3.2.punkta prasībām. Zem devīzes simboliem norāda planšetu izvietošanas shēmu.

4.7.1.2. Meta grafiskās daļas planšetu skaits – pāra.

4.7.2. Paskaidrojuma raksta noformējums:

4.7.2.1. Paskaidrojuma raksta teksta daļu noformē datorizdrukā uz A4 formāta lapām (ne vairāk kā 5 (piecas) lappuses, katrā – 1800 rakstu zīmes). Katras lapas augšējā kreisajā stūrī norāda devīzi. Paskaidrojuma rakstu caurauklo un lappuses numurē.

4.7.2.2. Paskaidrojuma rakstam pievieno A1 planšetu kopijas uz A3 formāta lapām 3 (trīs) eksemplāros, nodrošinot attēlojuma kvalitatīvu uztveri un teksta salasāmību. Ir pieļaujams pievienot paskaidrojošus attēlus.

4.7.3. Meta noformējums elektroniskā formā: Arhitektonisko vīziju un paskaidrojuma rakstu iesniedz elektroniskā formā (kompaktdiskā). Grafiskās daļas planšetu attēlus izveido ar 300dpi izšķirtspēju darbam Windows operētājsistēmā .pdf un .dwg failu formātā un piemērojamus A1 formāta planšetēm. Paskaidrojuma rakstu sagatavo .doc formātā. Kompaktdisku marķē ar Dalībnieka devīzi. Elektroniskie dokumenti un cietie informācijas nesēji nedrīkst saturēt konfigurētu informāciju par faila autoru, īpašnieku, lietotāju.

V Piedāvājumu atvēršanas un vērtēšanas kārtība, vērtēšanas kritēriji

5.1. Žūrijas komisija slēgtā sēdē Piedāvājumu iesniegšanas secībā atver iesniegtos Piedāvājumus un uzsāk Metu vērtēšanu, atverot iesaiņojumus, kas marķēti ar norādi „Mets”. Metu vērtēšana notiek divos etapos:

5.1.1. Meta atbilstības novērtēšana Nolikuma un normatīvo aktu prasībām un

5.1.2. par Nolikumam un normatīvo aktu prasībām atbilstošiem atzīto Metu vērtēšana pēc Nolikumā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem.

5.2. Metu konkursa Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs rīko metu izstādi anonīmi zem devīzēm un vairākas izstādes pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātu, līdz ar ko, iesniedzot savu Piedāvājumu Konkursam, Dalībnieks piekrīt iesniegtā Meta publiskai eksponēšanai.

5.3. Vispirms žūrijas komisija vērtē iesniegto Metu noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām, telpu lietojuma programmai, Rīgas pilsētas attīstības plānam un Plānošanas un arhitektūras uzdevumam, tai skaitā pārbaudot, vai ir iesniegti visi Nolikumā pieprasītie dokumenti un materiāli.

5.4. Žūrijas komisijas locekļi individuāli vērtē Metus pēc šajā punktā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem, piešķirot punktus katram atsevišķi un sagatavojot rakstisku anotāciju par katru izskatāmo Metu, kā arī sagatavo kopējo vērtējumu un atzinumu. Vērtēšanas kritēriji ir šādi:

N.p.k. Meta vērtēšanas kritēriji Kritērija maksimālā

skaitliskā vērtība

1. PILSĒTBŪVNIECISKĀ KONCEPCIJA

Vietas potenciāla izmantojums

Saistība ar kultūrvēsturisko mantojumu

Pilsētbūvnieciskās situācijas pilnveidošana

20
2. FUNKCIONĀLAIS RISINĀJUMS

Funkcionālais zonējums

Skaidra zonējuma uztveramība un viegla orientēšanās

Atbilstība programmai

Telpiskās kvalitātes

Plānojuma racionalitāte

Vides pieejamības nodrošinājums

20
3. TELPISKAIS UN KOMPOZICIONĀLAIS RISINĀJUMS

Apbūves rakstura atpazīstamība

Koncepcijas viengabalainība

Konceptuālā risinājuma skaidrība

Ārtelpu izvietojuma kvalitāte

Konstruktīvas sistēmas racionalitāte un loģika

20
4. TEHNISKIE KRITĒRIJI

Atbilstība normatīviem

Insolācijas shēma

Platību izmantojuma efektivitāte

20
5. ILGTSPĒJĪBA

Videi un lietotājiem draudzīgu materiālu lietojums

Risinājuma piemērotība nākotnes uzlabojumiem

Energoefektivitāte

Vietas klimatisko apstākļu ievērtējums

20
KOPĀ: 100

VI Žūrijas komisijas tiesības un pienākumi

6.1. Žūrijas komisijas pienākums ir nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Žūrijas komisijas pienākums ir pēc Dalībnieka laikus iesniegta rakstiska pieprasījuma (pa pastu, e-pastu vai faksu) sniegt atbildes un informāciju Nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

6.3. Nolikuma grozījumus un papildus informāciju žūrijas komisija nosūta visiem reģistrētiem Dalībniekiem, kas saņēmuši Nolikumu, kā arī publicē tos konkursa mājaslapā http://tallinasdarzs.riga.lv/.

6.4. Žūrijas komisijai ir tiesības Konkursa laikā pieaicināt ekspertus.

6.5. Iesniegto Metu novērtēšanai Žūrijas komisija var pieaicināt neatkarīgus starptautiskus ekspertus ar atbilstošu pieredzi un praksi arhitektūrā, un kuru profesionālā kvalifikācija un pieredze ļautu izvērtēt iesniegtos piedāvājumus, ņemot vērā starptautisko pieredzi un praksi. Žūrijas komisija var pieņemt lēmumu arī par citu ekspertu pieaicināšanu Metu vērtēšanai. Žūrijas komisija var ņemt vērā ekspertu viedokļus pilnībā vai daļēji. Eksperti nepiedalās lēmuma pieņemšanā par Konkursa rezultātiem.

6.6. Žūrijas komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Dalībnieks rakstiski precizē kvalifikācijas dokumentos iekļauto informāciju, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

6.7. Žūrijas komisijai ir tiesības pagarināt Piedāvājumu iesniegšanas termiņu Publisko iepirkumu likuma 29.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.

6.8. Žūrijas komisija sagatavo atzinumu, apkopojot Konkursa rezultātus, Nolikumā minētajā kārtībā pieņemot lēmumu par labākajiem Metiem, izvirzot tos godalgošanai, kā arī lemjot par godalgoto vietu sadalījumu, veicināšanas balvām, kā arī ieteikumiem Metu turpmākajai izmantošanai.

6.9. Žūrijas komisija var pieņemt šādus lēmumus par Konkursa rezultātu:

6.9.1. nosakot Konkursa uzvarētāju, godalgoto vietu un veicināšanas prēmiju ieguvējus, ieteikt Pasūtītājam uzaicināt labākā meta autoru uz sarunu procedūru par projektēšanas darbu līguma noslēgšanu;

6.9.2. ieteikt Pasūtītājam uzaicināt uz sarunu procedūru par projektēšanas darbu līguma noslēgšanu arī citu godalgoto metu autorus, ja sākotnēji par labākā meta autoru atzītā Dalībnieka kvalifikācija neatbilst Nolikuma 2.punkta nosacījumiem;

6.9.3. gadījumā, ja žūrijas komisija konstatē, ka neviens iesniegtais Mets nav īstenojams, tā pieņem lēmumu nepiešķirt pirmo vietu un neiesaka Pasūtītājam rīkot turpmāku sarunu procedūru, taču var piešķirt otro un trešo vietas, kā arī veicināšanas prēmijas.

VII Godalgu skaits, vērtība, maksājumi un to sadales princips

7.1. Žūrijas komisija piešķir vienu pirmo vietu, vienu otro un vienu trešo vietu. Par Konkursa uzvarētāju, kuru Pasūtītājs aicinās piedalīties sarunu procedūrā, tiek atzīts pirmās vietas ieguvējs. Turklāt žūrijas komisija var piešķirt līdz piecām veicināšanas prēmijām.

7.2. Konkursa godalgu un veicināšanas prēmiju kopējais fonds ir Ls 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši latu), kura sadalījums ir šāds:

7.2.1. konkursa uzvarētāja – pirmās vietas ieguvēja godalga – Ls 7 000;

7.2.2. otrās vietas ieguvēja godalga – Ls 5 000;

7.2.3. trešās vietas ieguvēja godalga – Ls 3 000;

7.2.4. katra veicināšanas prēmija – Ls 2 000.

7.3. Nolikuma 7.2.punktā norādītajās summās ir iekļauti atbilstoši nodokļi, kurus samaksā Dalībnieks atbilstoši Dalībnieka reģistrācijas valstī pastāvošai likumdošanai.

7.4. Žūrijas komisija ir tiesīga kādu/nevienu no godalgām vai veicināšanas prēmijām nepiešķirt.

7.5. Ievērojot Nolikuma 8.4.punktā noteikto, galīgais godalgoto vietu sadalījums tiek noteikts pēc Dalībnieku kvalifikācijas dokumentu pārbaudes.

7.6. Godalgas un veicināšanas prēmijas tiek izmaksātas tikai tiem Dalībniekiem, kuru kvalifikācija pilnībā atbilst Nolikuma 2.punkta nosacījumiem.

7.7. Konkursa uzvarētājs – pirmās vietas ieguvējs saņem godalgu neatkarīgi no tā, vai ar viņu tiek noslēgts līgums par projektēšanas darbu veikšanu.

7.8. Godalgas tiek izmaksātas šādā kārtībā un termiņos:

7.8.1. godalgas un veicināšanas prēmijas tiek izmaksātas pēc tam, kad Konkursa rezultāti kļuvuši neapstrīdami Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, 30 dienu laikā no godalgas vai veicināšanas prēmijas saņēmēja rēķina saņemšanas;

7.8.2. visus izdevumus, kas ir saistīti ar komisijas maksām par pārskaitījumu un valūtas kursu svārstībām, sedz maksājuma saņēmējs.

7.9. Visi Dalībnieki, kas iesnieguši Piedāvājumu Konkursam, nodod Pasūtītājam īpašumtiesības uz iesniegto Piedāvājumu pilnā apmērā bez jebkādiem noteikumiem. Autortiesības tiek saglabātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

VIII Lēmuma pieņemšana par konkursa rezultātu un rezultātu paziņošana

8.1. Žūrijas komisija nosaka devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sanāksmes vietu, datumu un laiku, par ko ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sanāksmes paziņo visām 1.10.1.punktā minētajām kontaktpersonām, kā arī ievieto informāciju konkursa mājaslapā http://tallinasdarzs.riga.lv/.

8.2. Devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršana ir atklāta.

8.3. Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs nosauc Konkursa uzvarētāja, godalgoto vietu ieguvēju un veicināšanas prēmiju ieguvēju devīzes. Pēc tam atver devīžu atšifrējumus, nosauc uzvarētāju, godalgoto vietu un veicināšanas prēmiju ieguvējus. Pēc devīžu atšifrējumu nosaukšanas atver kvalifikācijas dokumentus.

8.4. Pēc devīžu atšifrējumu nosaukšanas un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas žūrijas komisija slēgtā sēdē pārbauda vērtēto metu autoru kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikuma 2.punkta prasībām. Par metu konkursa uzvarētāju tiek atzīts pirmais labākais meta piedāvājums, kura autora kvalifikācija pilnībā atbilst Nolikuma 2.punkta nosacījumiem, par otrās vietas ieguvēju tiek atzīts nākamais labākais meta piedāvājums, kura autora kvalifikācija pilnībā atbilst Nolikuma 2.punkta nosacījumiem, u.t.t.

8.5. Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs sagatavo Konkursa ziņojumu, kas satur:

8.5.1. projekta aprakstu un mērķi;

8.5.2. Pasūtītāja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus;

8.5.3. ziņas par Dalībniekiem, kas piedalījās Konkursā;

8.5.4. ziņas par godalgu ieguvējiem, kā arī žūrijas komisijas lēmumu par godalgu sadalījumu.

8.6. Metu konkursa ziņojumam pievieno žūrijas komisijas atzinumu, kas satur:

8.6.1. informāciju par vērtētajiem Metiem;

8.6.2. žūrijas komisijas vērtējumu par katru Metu;

8.6.3. lēmumu par godalgu sadalījumu;

8.6.4. Pasūtītājam adresētu ieteikumu par Metu turpmāko izmantošanu;

8.6.5. ekspertu sniegtos Metu vērtējumus.

8.7. Pasūtītājs izsniedz Konkursa ziņojumu pēc pieprasījuma. Pasūtītājs glabā Konkursa ziņojumu 10 gadus pēc tam, kad pieņemts lēmums par Konkursa rezultātiem.

8.8. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmes vienlaikus informē visus Dalībniekus par pieņemto lēmumu attiecībā uz Konkursa rezultātiem.

8.9. Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc Konkursa Dalībnieku informēšanas iesniedz publicēšanai paziņojumu par Konkursa rezultātiem saskaņā ar šā Publisko iepirkumu likuma 28.pantu. Pasūtītājs nepublicē tādu informāciju par Konkursa rezultātiem, kuras publiskošana kavē likuma piemērošanu, kaitē piegādātāju likumīgām komerciālajām interesēm vai brīvai konkurencei starp pakalpojumu sniedzējiem.

8.10. Dalībnieku autortiesības attiecībā uz līdzdalību Metu turpmākajā izstrādē un Metu turpmāko izmantošanu jāievēro saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu.

IX Būtiskie sarunu procedūras noteikumi

Dalībnieku, kurš būs ieguvis pirmo vietu un kura Piedāvājums atbildīs visām Nolikumā izvirzītajām prasībām, pēc žūrijas komisijas ieteikuma Pasūtītājs aicinās piedalīties sarunu procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu.

Dalībniekam, kurš tiks aicināts piedalīties sarunu procedūrā (turpmāk – Kandidāts), Pasūtītājs pieprasīs iesniegt šādus dokumentus:

9.1. apliecinājumu, ka uz Kandidātu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

9.2. Ja Kandidāts vai persona, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, ir reģistrēti (atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā:

9.2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Kandidātam vai personai, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

9.2.2. izziņu, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā* un kura apliecina, ka Kandidātam vai personai, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; Valsts ieņēmumu dienesta izziņā papildus jāietver informācija, kas norādīta Publisko iepirkumu likuma 39.panta sestajā daļā;

* attiecīgās pašvaldības/-u izdotu šāda satura izziņu/-as jāiesniedz, ja Kandidātam vai personai, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, pieder nekustamais īpašums Latvijā. Ja šāda īpašuma nav, jāiesniedz atbilstošs apliecinājums par nekustamā īpašuma neesamību.

9.3. Ja Kandidāts vai persona, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, ir reģistrēti ārvalstīs:

9.3.1. izziņu, kuru izdevusi ārvalsts kompetenta institūcija, ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Kandidātam vai personai, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

9.3.2. izziņu, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā* un kura apliecina, ka Kandidātam vai personai, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

* attiecīgās pašvaldības/-u izdotu šāda satura izziņu/-as jāiesniedz, ja Kandidātam vai personai, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, pieder nekustamais īpašums Latvijā. Ja šāda īpašuma nav, jāiesniedz atbilstošs apliecinājums par nekustamā īpašuma neesamību.

9.3.3. izziņu, kuru izdevusi ārvalsts kompetenta institūcija, ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Kandidātam vai personai, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, (ja tie reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

9.3.4. apliecinājumu, ka Kandidāta vai personas, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta), darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā Kandidāts vai persona, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, reģistrēti (atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Kandidāts vai persona, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

9.3.5. ja Kandidāts vai persona, uz kuras iespējām kāds no Kandidātiem balstās, ir fiziska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja – apliecinājumu, ka šīs fiziskās personas viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmeni.

9.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (kompetentas ārvalsts institūcijas) izdotu izziņu (oriģinālu), kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kurā norādītas personas, kurām ir Kandidāta pārstāvības tiesības;

9.5. komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;

9.6. spēkā esošas būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;

9.7. arhitekta (projekta vadītāja un projektēšanā iesaistīto arhitektu) prakses sertifikātu apliecinātas kopijas;

9.8. būvprakses sertifikātu apliecinātas kopijas (par katru projekta inženierkomunikāciju sadaļas projekta vadītāju);

9.9. Kandidāta pieaicināto apakšuzņēmēju (ja tādus paredzēts pieaicināt) apliecinājumi, ka tie piekrīt veikt projektēšanas darbus kā Kandidāta apakšuzņēmēji un uz tiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Apliecinājumam jāpievieno komersanta un būvkomersanta reģistrācijas apliecību apliecinātas kopijas, kā arī būvprakses sertifikātu apliecinātas kopijas;

9.10. informāciju, kas apliecina Kandidāta pieredzi;

9.11. saskaņā ar LBN 501 – 6 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izstrādātu projektēšanas tāmi latos, atsevišķi izdalot skiču projekta stadijas izmaksas un tehniskā projekta stadijas pa tās sadaļām izmaksas. Tehniskā projekta projektēšanas izmaksās jāiekļauj visu nepieciešamo mezglu detalizāciju;

9.12. projektēšanas kalendāro grafiku, ieskaitot projekta saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.13. apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu projektēšanas līguma noslēgšanas gadījumā veikt Kandidāta profesionālās atbildības apdrošināšanu par summu, kas nav mazāka par prognozējamām projektēšanas izmaksām vai uz projektēšanas laiku spēkā esoša šī paša apdrošinājuma, kas nav mazāks par prognozējamām projektēšanas izmaksām, polises un apdrošināšanas noteikumu apliecinātas kopijas;

9.14. piedāvājuma derīguma termiņa apliecinājumu.

X Būtiskie projektēšanas līguma noteikumi

10.1. Šajā sadaļā ir noteikti būtiskie projektēšanas līguma noteikumi, kuri nevar tikt mainīti sarunu procedūras laikā un ir saistoši jebkurai personai (projektētājam), kura ir uzaicināta un piekrīt piedalīties sarunu procedūrā, ir iesniegusi savu piedāvājumu un izteikusi gribu slēgt projektēšanas darbu līgumu.

10.2. Projektēšanas darbu organizācija:

10.2.1. projektētājam ir pienākums nodrošināt visu tehniskā projekta sadaļu pilnīgu izstrādi un iesniegšanu pasūtītājam saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumiem Nr.370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN – 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana””;

10.2.2. visu projekta izstrādei nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu un citas izejas dokumentācijas pieprasīšanu un saņemšanu nodrošina projektētājs (izdevumi par šo darbu izpildi ir iekļaujami līguma cenā);

10.2.3. tehniskā projekta saskaņošanu skiču projekta un gatavā tehniskā projekta stadijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina projektētājs;

10.2.4. tehniskajam projektam ir jāveic būvekspertīze saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 99.1.un 99.2.punktu;

10.2.5. projektēšanas secību un saskaņošanas kārtību noteic Plānošanas un arhitektūras uzdevums, kas ir saistošs projektētājam;

10.2.6. Pasūtītājam ir tiesības apturēt projektēšanas darbus jebkurā to stadijā, ja tam ir objektīvi iemesli. Šajā gadījumā puses vienosies par autortiesību turpmāku izmantošanu un norēķiniem par faktiski izpildītiem darbiem. Pasūtītājam ir tiesības nerealizēt projektu pilnā apjoma, ja tam ir objektīvi iemesli.

10.3. Projektēšanas darbu veikšanas termiņš:

10.3.1. projektēšanas darbu gala termiņš, kad projektētājam saskaņā ar līgumu ir jānodod pilnībā saskaņots tehniskais projekts pieprasītā komplektācijā, ir 12 (divpadsmit) kalendāra mēneši no projektēšanas darbu līguma parakstīšanas dienas;

10.3.2. puses var vienoties par atsevišķu projektēšanas darbu etapu izpildes termiņu grozījumiem, taču gala termiņš nevar būt mainīts.

10.4. Projektētājam būs pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par projektēšanas darbu kvalitāti un atbilstību, vērtībā, kādu sastādīs līguma cena kopā ar pievienotās vērtības nodokli (izdevumi par apdrošināšanas līguma noslēgšanu ir iekļaujami līguma cenā).

10.5. Projektēšanas darbu finansēšanas noteikumi:

10.5.1. projektēšanas līguma cenu projektētājam jāpiedāvā un jāveic sarunas ar pasūtītāju sarunu procedūras ietvaros saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu;

10.5.2. projektēšanas darbu veikšana tiek finansēta bez avansa samaksas par faktiski izpildīto darbu, sadalot maksājumus pa šādiem etapiem:

10.5.2.1. 5% (pieci procenti) no līguma summas 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc visu Plānošanas un arhitektūras uzdevumā norādīto, kā arī kompetento institūciju pieprasīto projektēšanas uzsākšanai nepieciešamo tehnisko noteikumu un īpašo noteikumu saņemšanas;

10.5.2.2. 15% (piecpadsmit procenti) no līguma summas 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc projektējamā objekta skiču iesniegšanas Pasūtītājam;

10.5.2.3. 30% (trīsdesmit procenti) no līguma summas 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc tam, kad būvprojektu ir saskaņojis Pasūtītājs, un par to ir saņemts pozitīvs būvekspertīzes atzinums nodošanai akceptēšanai Rīgas pilsētas būvvaldē;

10.5.2.4. gala maksājums 50% (piecdesmit procenti) no līguma summas tiek veikts 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā, skaitot no dienas, kad Uzņēmējs ar nodošanas-pieņemšanas aktu ir nodevis Pasūtītājam Rīgas pilsētas būvvaldē akceptētu Būvprojektu līgumā noteiktajā komplektācijā.

10.6. Līguma nodrošinājums:

10.6.1. pasūtītājs var pieprasīt no projektētāja iesniegt līguma nodrošinājumu – beznosacījumu neatsaucamu galvojumu ne vairāk kā 5% apmērā no projektēšanas līguma summas kopā ar pievienotās vērtības nodokli, kuru ir izsniegusi kredītiestāde, kurai ir tiesības sniegt banku pakalpojumus Latvijas Republikā;

10.6.2. ar līguma nodrošinājumu projektētājs nodrošina savu saistību izpildīt projektēšanas darbus pieprasītajā termiņā, t.i. 12 kalendāra mēnešu laikā no projektēšanas līguma parakstīšanas dienas.

10.7. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu izšķiršana:

10.7.1. projektēšanas līgums un tajā paredzētie noteikumi, kā arī no tā izrietošās un ar to saistītās pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem;

10.7.2. strīdi, kas pusēm rodas sakarā ar noslēgto projektēšanas līgumu, tiek nodoti izšķiršanai Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

XI Nolikuma pielikumu saraksts:

Pielikumi:

1.pielikums – tehniskās prasības – apraksts. Apraksta sējums Nr.1 un sējums Nr.2 ar pielikumiem;

2.pielikums – Plānošanas un arhitektūras uzdevums;

3.pielikums – Dalībnieka anketa;

4.pielikums – Meta tehnisko parametru tabula;

5.pielikums – Dalībnieka pieredzes apliecinājums;

6.pielikums – Inženiertopogrāfiskie plāni ar pazemes komunikācijām;

7.pielikums – Kvartāla teritorijas starp Miera, Tallinas, Palīdzības un Brīvības ielām pārskata shēma;

8.pielikums – Zemes robežu plāni;

9.pielikums – Tehniskās inventarizācijas lietas;

10.pielikums – Dalībnieka reģistrācijas anketa;

11.pielikums –Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 07.10.2010. vēstule Nr.10-04/2579 par ēku Rīgā, Tallinas ielā 6 un Tallinas ielā 10, kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanu;

12. pielikums – Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte;

13. pielikums – Tehniskā apsekošana un slēdziens;

14. pielikums – Fotofiksācija.

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                   V.Brūzis

Atpakaļ

Comments are closed.