Jautājumi/Atbildes

No šodienas 09.06.2011. visi  jautājumi un komentāri ir slēgti

Jautājums

Vai drīkst uzskatīt zemes gabalu 01000232010 par skvēra sastāvdaļu un risināt kopā ar skvēru?

Atbilde

Par Tallinas ielas skvēru sk. 26.05.2011. sniegto atbildi metu konkursa mājaslapas sadaļā „Jautājumi/Atbildes”.

Jautājums

Vai vecākajām grupiņām pagrab-/cokolstāva ģērbtuvju telpas vietā drīkst paredzēt ģērbtuves katrai grupiņai individuāli pie grupiņu telpām?

Atbilde

Jā, projektētājam pamatojot savu Piedāvājumu.

Jautājums

Atsaucoties uz telpu programmu 1.pielikumā:” Fizkultūras nodarbību zāli (pie vienas sienas spoguļi) ar aprīkojumu (24 bērniem vienlaicīgi), inventāra uzglabāšanas telpu”. Vai paredzēts, ka sporta zāli vienlaicīgi izmantos ne vairāk kā 24 bērni?

Atbilde

Fizkultūras nodarbību zāli (pie vienas sienas spoguļi) ar aprīkojumu izmantos  vienlaicīgi 24 bērni.

Jautājums

Vai zemesgabalā  01000232010 var paredzēt īslaicīgas autostāvvietas bērnudārzam?

Atbilde

Par Objekta teritoriju un Tallinas ielas skvēru sk. 26.05.2011. sniegto atbildi metu konkursa mājaslapas sadaļā „Jautājumi/Atbildes”.

Atbilde 07.06.11
Jautājums

Vai ir vēl kādi situācijas attēli, vai no gaisa (no putna lidojuma) uzņemti atrašanās vietas skati?

Atbilde

Visa Metu konkursa rīkotājiem pieejamā informācija ir publicēta Metu konkursa mājaslapā http://tallinasdarzs.riga.lv/. Papildus attēli ir pieejami Metu konkursa nolikuma pielikumā Nr. 12 „Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte” un pielikumā Nr.13 “Tehniskā apsekošana un slēdziens”. Metu konkursa rīkotāji pievieno (Pielikums Nr.1) teritorijas ortofoto izdruku .pdf formātā.

Jautājums

Vai mums pirms piedāvājuma sūtīšanas ir jāreģistrējas konkursam?

Atbilde

Nē, piegādātājam tas nav uzlikts par obligātu pienākumu.

Atbilstoši nolikuma 1.7.3. punktam Pasūtītājs reģistrē Dalībnieku Nolikuma saņēmēju sarakstā, norādot tā nosaukumu (fiziskām personām – vārdu, uzvārdu), adresi, tālruni, faksu, e-pasta adresi, kā arī Nolikuma izsniegšanas datumu un laiku. Dalībnieka norādīto adresi Pasūtītājs uzskatīs par kontaktadresi, kuru izmantos informācijas apmaiņai ar Dalībnieku saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Tiek uzskatīts, ka Dalībnieks ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs (žūrijas komisija) nosūtījis to pa e-pastu, faksu vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz norādīto adresi. Nolikuma lejupielādēšana Konkursa mājaslapā ir anonīma. Dalībnieks, kurš lejupielādējis nolikumu Konkursa mājaslapā, uzņemas atbildību sekot konkursa aktualitātēm un atbildēm uz visiem jautājumiem Konkursa mājaslapā.

Visi reģistrētie nolikuma saņēmēji saņem atbildes uz saviem un  citu Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem pa pastu ierakstītos sūtījumos.

Jautājums

Par 3.3.1. Kā lai pierāda, ka dalībnieks nav atzīts par maksātnespējīgu? Kādu dokumentu žūrija prasa? Varbūt mūsu grāmatveža rakstisku liecību(atsauksmi)?

Atbilde

Dalībnieks iesniedz kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka dalībniekam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

Ja tādi dokumenti, ar kuriem dalībnieks var apliecināt, ka tam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, netiek izdoti, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša dalībnieka apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

Jautājums

Par IX un X (9.1-10.7.2). Vai visiem tiek prasīts jau uzreiz sūtīt visu šo kvalifikāciju pierādījumus, vai to prasīs tikai no tiem pretendentiem, kuri vēlākā stadijā tiks uzaicināti uz sarunu procedūru?

Atbilde

Šīs prasības ir attiecināmas uz sarunu procedūru un projektēšanas līguma noslēgšanu.

Jautājums

Par 9.4, 9.5. , 9.6, 9.8, 9.9. Šķiet, ka šie punkti vairāk attiecas uz celtniekiem un būvuzņēmējiem. Vai šie punkti attiecas uz arhitektu birojiem?

Atbilde

Šīs prasības ir attiecināmas uz Kandidātu un visiem to apakšuzņēmējiem.

Atbilde 30.05.11 Teritorijas ortofoto

Jautājums

Lūdzu definējiet zemes gabalam Tallinas ielā 10 (ar kadastra nr. 0100 023 0024) precīzu apjomu kvadrātmetros, kas ir paredzēta publiskai apbūvei un kas apstādījumu teritorijai.

Atbilde

Metu konkursa rīkotājiem ir pieejama šāda shēma (sk. pielikumā Nr.1 ), kura ir arī ievietota konkursa mājaslapas http://tallinasdarzs.riga.lv/ sadaļā „Teritorijas zonējums”. Shēmai ir definēts mērogs.

Nolikuma pielikumā Nr.1 ir precīzi definēta konkursa objekta teritorija. Objekts – pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā  12A , Rīgā. Tallinas iela 6  (kadastra Nr.0100 023 0130), platība 625 m2, atdalīta no nekustamā īpašuma Rīgas pilsēta, Tallinas iela 6/10. Nekustamais īpašums Tallinas ielā 10  (kadastra Nr.0100 023 0024), platība 8729 m2, pēc atdalīšanas sastāv no zemes gabala un 25(divdesmit piecām) ēkām un būvēm (kadastra apzīmējums 100 023 0024 002, 003, 004, 005, 006, 007 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026). Tallinas ielā 12A (kadastra Nr. 0100 023 0026), platība 1996  m2, uz zemes gabala atrodas administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 0100 023 0026 001). Daļa zemes un ēka atdalīta no nekustamā īpašuma Rīgas pilsēta, Tallinas iela 10 (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 3728). Zemesgabalus Tallinas ielā 10  (kadastra Nr.0100 023 0024) un Tallinas ielā  12A (kadastra Nr. 0100 023 0026) var apvienot.

Pēc Rīgas domes Attīstības departamenta datiem Konkursa objekta (grupa 23/grunts 24, grupa 23/grunts 130, grupa 23/grunts 26) publiskai funkcijai paredzēta 7202 m2 liela teritorija un apstādījumu teritorijai paredzēta 4148 m2 liela platība.

Jautājums

Vai Apstādījumu teritorija (skvērs) tiek iekļauta projektējamā objekta tehniski-ekonomiskajos rādītājos? (brīvā teritorija utt.)

Atbilde

Nē.

Jautājums

Vai Skvēra teritorija ir izmantojama bērnudārza funkcijām ?

Atbilde

Nē, skvēra teritorijā nedrīkst atrasties objekti, kas paredzēti bērnudārzam.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 8.2.18. punkts „Tallinas un Miera ielu skvērs (apzīmējums kartē – A18)” nosaka:

8.2.18.1. skvēra robežas: teritorija kvartālā starp Tallinas, Miera, Palīdzības, Brīvības un Cēsu ielām, kas sastāv no zemes gabala Tallinas ielā 12 (zemes gabala kadastra numurs 01000232010); zemes gabala Tallinas ielā 12a (zemes gabala kadastra numurs 01000230026); zemes gabala daļas Brīvības ielā 115 (zemes gabala kadastra numurs 01000232007), kas atrodas uz DR no līnijas, kas savieno zemes gabala Tallinas ielā 14 (zemes gabala kadastra numurs 01000230032) R stūri, noteikta pa tā DR robežu un taisni, kas turpina DA robežu, un taisni 6 metru attālumā no zemes gabala ar kadastra numuru 0100 023 2077 DR robežas; zemes gabala daļas Tallinas ielā 6/10 (zemes gabala kadastra numurs 01000230024), kas atrodas uz DR no līnijas, kas savieno zemes gabala Tallinas ielā 36 (zemes gabala kadastra numurs 01000230015) robežas D stūri; zemes gabals Miera ielā 34 (zemes gabala kadastra numurs 01000230131).

8.2.18.2. izstrādājams projekts skvēra izveidošanai, paredzot iekļaut PAU konkursam un projektam prasības, kas nosaka, ka:

8.2.18.2.1. skvērā veidojama jauniešu aktīvās atpūtas zona,

8.2.18.2.2. iekārtojams suņu pastaigu laukums,

8.2.18.2.3. zem skvēra pieļaujama pazemes autostāvvietas izbūve,

8.2.18.2.4. ieejas skvērā veidojamas no visām skvēru aptverošām ielām,

8.2.18.2.5. skvēram veidojama komunikatīvā funkcija,

8.2.18.2.6. skvērs aprīkojams ar publisko tualeti, kas atbilst vides pieejamības prasībām,

8.2.18.2.7. skvērā pielietojama tēlniecības  darba izvietošana,

8.2.18.2.8. skvērs ar gājēju pāreju savienojams ar iekškvartāla  skvēru otrpus Brīvības ielai Tallinas un Tērbatas ielā,

8.2.18.2.9. teritorijas kopēja  bilancē stādījumu platība var būt mazāka par 70%.

Ņemot vērā augstāk minēto, Metu konkursa rīkotāji akcentē Metu konkursa piegādātāju uzmanību uz iespēju skvērā veidot jauniešu aktīvās atpūtas zonu, kas var konceptuāli sasaistīties ar bērnudārza atpūtas zonām  un skvēra komunikatīvo funkciju.

Atbilde 26.05.11 pdf
Teritorijas zonējums

Jautājums

Vai brauktuve starp ēku Tallinas ielā 6 un ēku Tallinas ielā 10, saglabājot pārsegumu, ir pietiekoši plata un augsta, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transporta piekļuvi pagalmam caur to?

Atbilde

Lai nodrošinātu ugunsdzēsības transporta piekļuvi pagalmam, caurbrauktuvei jābūt 4200mm augstai un 3500mm platai. Caurbrauktuves starp ēkām Tallinas ielā 6 un Tallinas ielā 10 platums ir 3693mm, augstums ir 4361mm.

Metu konkursa organizatori uzver, ka Metu konkursa piegādātājs var iepazīties ar objektu uz vietas Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10 un Tallinas ielā 12A.

Atbilde 17.05.2011

Jautājums

Vēlos saņemt precizējumu par grupu telpu tualešu aprīkojumu. MK noteikumu “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” IV. daļas 31.punkts nosaka, ka “Tualetē bērniem, vecākiem par 3 gadiem, ierīko klozetpodus atsevišķās kabīnēs meitenēm un zēniem.” Noteiktais klozetpodu skaits grupās ar vairāk kā 17 bērniem ir 3.

Jautājums – cik tad īsti klozetpodus vajadzēs, un vai nepieciešams dalīt atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem, vai arī pietiek ar atsevišķām kabīnēm?

Atbilde

Tiek prasīts vienotais tualešu bloks katrai grupiņai ar atsevišķām kabīnēm meitenēm un zēniem. Tualetē, kas paredzēta bērniem, jaunākiem par 3 gadiem, ierīko mazgātnes, nelielus paliktņus kājām, dušas ar lokanu vadu, atsevišķu sanitāri tehnisko ierīci ar ūdens pievadu un noteku sēdpodu mazgāšanai, kā arī izvieto sēdpodus. Tualetē bērniem, vecākiem par 3 gadiem, ierīko klozetpodus atsevišķās kabīnēs meitenēm un zēniem. Sanitāro ierīču minimālo skaitu sk. tabulā.

Sanitāro ierīču minimālais skaits pirmsskolas izglītības iestādes bērnu grupu telpu tualetēs

Nr.p.k. Telpas nosaukums Bērnu vecums Sanitāro ierīču minimālais skaits
1. Tualete Bērniem, jaunākiem par 3 gadiem 2 mazgātnes bērniem

1 mazgātne personālam

1 sēdpods katram bērnam

2. Tualete Bērniem, vecākiem par 3 gadiem 3 mazgātnes bērniem

1 mazgātne personālam

2 klozetpodi* bērniem

Piezīme.

* Ja grupā ir 17 un vairāk bērnu (vecāki par 3 gadiem), jāparedz 3 klozetpodi.

Atbilde 13.05.2011

Jautājums

Sakiet, kā Jūs skaidrotu iepirkuma dalībnieka profesionālās un kvalifikācijas atbilstību! Ja dalībnieks ir juridiska persona, atbilst nolikuma II daļai un 3.3. punktam, bet neatbilst 9.1.punktam, kas attiecas uz sarunu procedūru pēc konkursa, vai šis dalībnieks var startēt iepirkumā? P.S. Algu lielums uzņēmumā atbilst 70 % no vidējās attiecīgajā specialitātē sākot no 2011.gada janvāra.

Atbilde

Metu konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.5.punktā un II sadaļā ir izvirzītas kvalifikācijas prasības metu konkursa dalībniekam. Nolikuma 3.3.punkts, savukārt, noteic, kādus dokumentus dalībniekam jāiesniedz, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām.

Nolikuma IX sadaļā izvirzītās prasības attiecas uz sarunu procedūru, uz kuru, atbilstoši Nolikuma 7.1.punktam, tiks aicināts metu konkursa uzvarētājs – pirmās vietas ieguvējs. Lai uz sarunu procedūru uzaicinātais kandidāts tiktu atzīts par sarunu procedūras uzvarētāju un iegūtu tiesības noslēgt pakalpojumu līgumu par tehniskā projekta izstrādi, tam jāizpilda Nolikuma IX sadaļā izvirzītās prasības, tai skaitā uz kandidātu nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

Atbilde 28.04.11 pdf

Comments are closed.